Update maatregelen Corona-virus

Talent blijft de landelijke en regionale ontwikkelingen op de voet volgen. Wij zullen voor wat betreft intern beleid communiceren naar medewerkers, stagiaires en vrijwilligers. Waarbij we telkens de vraag stellen aan onze medewerkers de informatie ook te delen met hun Talenten en de wettelijk vertegenwoordigers van de Talenten. Talent is een zorgorganisatie en valt voor wat dat betreft voor al het personeel (dus ook de ondersteunende diensten) onder de vitale beroepen.

Afspraken binnen de verschillende zorgvormen van Talent gelden in elk geval tot en met 6 april

Groepsbegeleiding Jeugd
De groepsbegeleiding jeugd sluiten we tot en met 6 april. Hierin volgen we het landelijk beleid dat sinds gister ook geldt voor de scholen. Alleen voor de Talenten waarvoor geldt dat beide ouders in een vitaal beroep werkzaam zijn of er andere dringende redenen zijn, maken wij individuele afspraken voor de mensen die dit betreft.

Woonbegeleiding
Binnen de woonlocaties dienen de hygiëne regels goed in acht te worden gehouden. Beleid is dat de Talenten zoveel mogelijk op de eigen kamer/appartement zijn. Er wordt vandaag door de teamleiders samen met de begeleiding gekeken naar een dagprogramma per locatie. Teamleiders zullen begeleiders hierover informeren, zodat begeleiders Talenten kunnen informeren. Heeft een Talent klachten, maar is er geen Corona vastgesteld en is er een mogelijkheid dat het Talent naar huis gaat, bijvoorbeeld naar ouders, heeft dat de voorkeur.
Mocht er een besmetting zijn op een woonlocatie worden de richtlijnen van de GGD gevolgd. In elk geval is dan het advies 24 uur op de kamer blijven, persoonlijk contact zoveel als kan vermijden. Vervang dit door bijvoorbeeld telefonisch contact.

Dagbesteding
Vanaf gister 18.00 uur is alle horeca gesloten, zo ook onze Talentino’s. Medewerkers en Talenten die er vandaag toch zijn, worden opgevangen en individueel geïnformeerd. Voor de Rabobank en de winkel in het ziekenhuis volgen we het beleid van deze organisaties. Zodra hierover meer bekend is, wordt hierover gecommuniceerd. Er is geen dagbesteding op de locatie Vivantes. Voor wat betreft de Watermolen wordt vooralsnog doorgeproduceerd tot nader bericht van het ziekenhuis en de Rabobank. Voor alle vormen van dagbesteding geldt dat alle Talenten die bij ons wonen en naar een dagbestedingsvorm gaan, op de woonlocatie blijven. Zij krijgen daar een dagprogramma aangeboden. Dit wordt vandaag in gang gezet in overleg met de teamleiders en begeleiders. Voor de Talenten die niet bij ons wonen en dus van extern komen om bij ons dagbesteding te volgen geldt dat persoonlijk contact met hun wordt opgenomen. Op basis hiervan wordt bekeken wat de behoeften en mogelijkheden zijn.

Informatie maatregelen Corona-virus

Ambulant
Binnen ambulant gaan we kijken naar maatwerk samen met de teamleider. Uitgangspunt is, zijn er klachten bij het Talent zelf of het gezin waar de begeleider komt, dan wordt in principe geen begeleiding geboden. Tenzij het een Talent betreft waarbij het om zorginhoudelijke redenen niet verantwoord is om geen begeleiding te bieden. In die situaties wordt er met de teamleider overlegd hoe hiervoor een oplossing te vinden. Daar waar mogelijk maken begeleiders gebruik van digitale middelen, denk aan bellen, facetime etc. Is dat geen mogelijkheid, dan worden er individueel naar mogelijkheden gekeken samen met de teamleider.

Logeren
Het logeren gaat niet door.

Medewerkers
In de vorige memo hebben we medewerkers gevraagd om mee te denken in hun flexibiliteit om, indien nodig, op een andere locatie te ondersteunen. Dit verzoek blijft overeind staan. Waar mogelijk vragen we de medewerker thuis te werken. Dit gaat altijd in overleg met je teamleider. Zowel voor interne als externe overleggen geldt dat je hier als medewerker alleen aan deelneemt als dit echt noodzakelijk is. Teamleiders zullen hun teams hierover vandaag ook nader informeren. Kijk vooral ook naar alternatieven om gezamenlijk te overleggen, maar dan digitaal, denk o.a. aan Google Hangout. Heb je als medewerker klachten, neem dan contact op met de huisarts en je teamleider, om zo samen te bepalen wat verstandig is om te doen. Ervaar je als medewerker een probleem, nu je kind(eren) niet naar school kunnen gaan, neem dan contact op met je teamleider om individuele afspraken te maken. We gaan deze week verder uitzoeken hoe het zit met de inzet van uren van medewerkers en hoe hiermee om te gaan. hierover volgt dus nog nader bericht.

Stagiaires en vrijwilligers
Voor stagiaires geldt dat zij het beleid van school dienen te volgen. Als zij niet naar hun stageplek mogen komen, dan volgt Talent dit beleid. Mag de stagiair wel naar de stageplek komen, dan is de stagiair tot nader bericht welkom op de stageplek. Voor vrijwilligers geldt dat ook zij naar hun vrijwilligerswerk mogen komen. Deze week volgt hierover nader bericht.

Overige informatie

Talentacademie
Alle scholingsactiviteiten vanuit de Talentacademie gaan niet door tot en met 6 april.

Extra hygiëne en schoonmaak
Vanuit facilitair wordt gezorgd voor extra hygiëne maatregelen, denk aan handschoenen, desinfecteermateriaal en mogelijk mondkapjes. Deze zullen over locaties verspreid worden. Voor ambulante medewerkers zijn deze centraal af te halen in Gronsveld. Vuistregel hierbij geldt; ben je van mening als begeleider dat het gebruik van dergelijk materiaal noodzakelijk is, neem dan eerst contact op met je teamleider. Wellicht dienen er eerst andere afwegingen gemaakt te worden, zoals is het wel verstandig om dan de begeleiding te bieden?
Om te voorkomen dat onze collega’s vanuit de schoonmaak te veel locaties bezoeken is hierover het volgende afgesproken. Voor de locaties wonen jeugd en de Herberg wordt extra schoonmaak momenten vanuit facilitair ingezet. Voor de overige locaties geldt dat begeleiders extra informatie ontvangen vanuit facilitair waar extra aandacht aan besteed dient te worden om de extra hygiëne maatregelen in acht te nemen.

Taxibedrijven
Met de taxibedrijven is individueel contact opgenomen over de veranderende omstandigheden binnen de groepsbegeleiding en de dagbesteding.

Intern Corona overleg
Intern wordt er vanaf nu dagelijks bij elkaar gezeten door het Management Team, aangevuld met twee teamleiders (facilitair en zorg) en beleid om de ontwikkelingen te volgen. Indien nodig volgt er een nieuwe memo met de laatste ontwikkelingen. Is er een dag geen memo, betekent dat de informatie uit de laatste memo aangehouden wordt.

Website Talent
Elke memo die tot nu toe verstuurd zijn en nog verstuurd gaan worden, worden ook op de website van Talent geplaatst.

Bezoek woonlocaties
Het bezoek op de woonlocaties dient zo veel mogelijk beperkt te worden. Is bezoek echt noodzakelijk, overleg dan met de teamleider naar de mogelijkheden. Dit geldt voor al het bezoek, dus ook voor ouders, wettelijk vertegenwoordigers etc

LAAT EEN REACTIE ACHTER