Medezeggenschap

 

Talentenraad

De Talentenraad is een onafhankelijk en zelfstandig medezeggenschapsorgaan dat zich inzet voor alle cliënten van Talent. Deze raad heeft adviesrecht.
Als de Raad van Bestuur belangrijke besluiten moet nemen die direct of indirect van invloed zijn op de zorg, dan vraagt zij de Talentenraad om advies. De Talentenraad mag ook ongevraagd advies geven.

De Talentenraad heeft een eigen e-mail adres: talentenraad@talentonline.nl 
Als je vragen of opmerkingen hebt of als je agendapunten voor een vergadering wilt aandragen kun je een e-mail naar bovenstaand adres sturen. 

2017 foto Talentenraad

Onze Talentenraad vlnr:
John Franssen (coach), Floyd Huntjens, Koen Bloemen, Stephanie Wouters, Natasjha Queis


Medezeggenschap medewerkers

De relatie tussen TALENT en haar medewerkers is wederkerig. Organisatie en medewerkers zijn bereid op basis van gelijkwaardigheid te zoeken naar verbinding tussen de wederzijdse belangen. Medewerkers mogen verwachten dat zij bij TALENT een aantrekkelijke werkgever vinden en met plezier en voldoening kunnen werken. TALENT verwacht van haar medewerkers dat zij vanuit volle overtuiging deskundige en oplossingsgerichte begeleiding bieden aan Talenten. Om echt op de vraag van Talenten en familie te kunnen inspelen hebben medewerkers eigenaarschap en regelvermogen nodig. In deze gedachte past actieve medezeggenschap van medewerkers die meedenken en mee gestalte geven aan oplossingsgerichte begeleiding en een gezonde en innovatieve organisatie. TALENT wil actieve participatie van de medewerker stimuleren en faciliteren en op deze wijze toegroeien naar interactieve medezeggenschap (IM).

Uitgangspunt hierbij is: het samen-weten, meepraten, meedenken en meebeslissen van medewerkers is een geïntegreerd onderdeel van het operationeel, tactisch en strategisch organsatiebeleid. Medezeggenschap van de medewerkers is georganiseerd vanuit de divisies met een duidelijke verbinding naar het Talentbreed beleid.

Waarom deze methodiek?
TALENT heeft gekozen voor deze methodiek, omdat interactieve medezeggenschap ruimte biedt aan haar medewerkers om eigen verantwoordelijk en regie te nemen in de dagelijkse uitvoering van het werk. Tegelijkertijd benoemt het de grenzen van de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van ieders werk. Tevens helpt de methodiek om duidelijker te krijgen wat uitvoer van eerder genomen beleid is of het nieuw opstellen van beleid. Wezenlijk onderdeel van de methodiek is dat het de besluitvorming helder en transparant maakt voor alle betrokkenen.

Interactieve medezeggenschap wordt bepaald door de pijlers:

  1. Sociocratische kringmethode (SKM): de diverse overlegvormen binnen de teams werken volgens een methodiek conform de SKM.
  2. Afvaardiging: binnen de teams (of de teams die nauw samenwerken) is er een afgevaardigde. Deze neemt zitting in het teamleidersoverleg. Binnen het teamleidersoverleg is er een afgevaardigde welke zitting neemt in het MT, waar tevens de bestuurder bij aanwezig is. Vanuit het MT is er een afgevaardigde welke zitting neemt in het overleg met de RvC.